Posty

Wyświetlanie postów z 2023

Ważny dzień

Obraz
 "Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego  i pomyślności mieszkańców gminy “   Fot. GMP Panie wiceprzewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy Gminy Mosina, zgromadzeni goście .  Dzisiejsza Sesja Rady Miejskiej w Mosinie  to pierwsza sesja w historii mosińskiego samorządu, podczas której objęcie  funkcji  Burmistrza  Gminy Mosina wynika z decyzji i woli mieszkańców wyrażonej  w przedterminowych wyborach, będących konsekwencją rozstrzygniętego referendum.  W tym ważnym dla mnie momencie, jako nowego Burmistrza, moją krótką przemowę inauguracyjną  chciałbym rozpocząć od podziękowań.  Dziękuję mieszkańcom Gminy Mosina, za zaufanie i wsparcie wyrażone nie tylko w przedterminowych wyborach Burmistrza Gminy Mosina, ale  i wyborach do Rady Miejskiej w 2014 oraz 2018 roku.  Nie byłoby mnie w samorządzie, gdybym na swojej drodze nie spotkał osób, które dały mi możliwość realizacj

Ważna informacja dla mieszkańców Pecna

Obraz
Gmina Mosina otrzymała dofinansowanie z rządowego programu rozwoju dróg w wysokości 3.100.000 PLN na budowę ciągu komunikacyjnego ul. Łąkowej i Różanej. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 6.200.000 PLN Zgodnie z deklaracją przekazaną na spotkaniu z mieszkańcami miejscowości, w marcu zorganizujemy zebranie w celu zapoznania mieszkańców z projektem budowy i nową organizacją ruchu #GminaMosina

Podziękowanie

 DZIĘKUJĘ!  Wychowałem się w Mosinie, przeżyłem tu moje najlepsze chwile życia. Teraz będę mógł reprezentować mieszkańców jako Burmistrz Gminy Mosina. To dla mnie wielki zaszczyt oraz wielkie zobowiązanie  Po załatwieniu wszelkich formalności aktywnie  przystąpimy do   pracy i realizacji naszych celów. Dużo przed nami ale wiem, że RAZEM uda się uporządkować  wiele spraw. Zapraszam wszystkich do współpracy. PS Chciałbym specjalnie podziękować całemu komitetowi KWW Dominika Michalaka z przewodniczącym Andrzejem Raźnym na czele. Bez was nie dałbym rady. Dziękuję!

Kończy się kampania, zaczyna się cisza wyborcza....

Obraz
  Kończy się kampania, zaczyna się cisza wyborcza.... Na początku chciałbym podziękować wszystkim, którzy aktywnie wspierali mnie w ostatnich tygodniach. Prowadzenie kampanii w wyborach, w których jest jeden kandydat wbrew pozorom, nie jest łatwe . Dziękuję za każde spotkanie, dobre słowo, za wiarę że możemy razem dużo zmienić. Nie mogę również zapomnieć o cennych wskazówkach, które na pewno wezmę pod uwagę w mojej działalności społecznej. Idźmy w niedzielę do lokali wyborczych, zagłosujmy! Wasz głos ma znaczenie. Dziękuję Gmino Mosina ! ---------------------------- www.dominik-michalak.pl

Przedterminowe wybory już w niedzielę!

Obraz
     Zachęcam do obejrzenia materiału TVP Poznań. Już w najbliższą niedzielę odbędą się przedterminowe wybory Burmistrza Gminy Mosina. Zachęcam do udziału wszystkich mieszkańców, niezwykle ważne jest Państwa wsparcie. Na karcie wyborczej odnajdą Państwo jedno pytanie: Czy jest Pani/Pan za wyborem Dominika Pawła Michalaka na Burmistrza Gminy Mosina? TAK/NIE Idźmy na wybory! Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 1 CZAPURY Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury   Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 2 BABKI, GŁUSZYNA LEŚNA, KUBALIN, WIÓREK Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury   Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 3 DASZEWICE Świetlica Wiejska, ul. Piotrowska 5, 61-160 Daszewice 4 ROGALINEK, SASINOWO Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 19, 62-022 Rogalinek Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 5 ROGALIN Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 8, 62-022

25 stycznia....

Obraz
 pro memoria.... Mroźny czwartek 25 stycznia roku 1945.........  „(…) Mieszkańcy zgromadzeni na rynku w Mosinie powołują z własnej inicjatywy Tymczasowy Komitet Obywatelski, złożony z 14 mieszkańców (Polaków).  Na pierwszym posiedzeniu komitet przyjmuje nazwę Tymczasowego Komitetu Wykonawczego Zarządu Miasta Mosina, komitet wybiera Burmistrza – Macieja NOWACZYKA* oraz wiceburmistrza dr Walentego MURKOWSKIEGO*. Tego samego dnia rozplakatowano odezwę do mieszkańców. Rozpoczyna się proces organizowania miasta od nowa. Mieszkańcy angażują się przy odbudowie organizacyjnej – młyn, mleczarnia, przychodnia zdrowia (…)” Pamięci wszystkich ofiar II Wojny Światowej [*] 🕯🕯🕯 _______________ Kilka słów o ..... * ⚪Śp.. Maciej Nowaczyk (ur. 17.II 1895, zm. 14.I.1966). Był pierwszym po II Wojnie Światowej burmistrzem Mosiny.  Przed wojną pracował w Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych w Poznaniu. W Mosinie mieszkał przy ul. Nowej 4. Utrzymywał kontakty ze środowiskiem niepodległościowym Armii Krajow

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego

Obraz
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego dla terenów przy ul. Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie – część II (południowa). Projekt planu miejsco­wego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 1 lutego 2023 r. do 22 lutego 2023 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 13 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w sali nr 110 w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pl. 20 Października 1; 60-050 Mosina). Rysunek planu - http://bip.um.mosina.pl/.../2023-01galcz2pd-rysunek.pdf tekst uchwały - http://bip.um.mosina.pl/.../wyl.../2023-01galcz2pd-tekst.pdf - prognoza oddziaływania na środowisko http://bip.um.mosina.pl/.../wyloz.../2023-01galcz2pd-pos.pdf

V postulat - porządek, ład przestrzenny oraz ekologia

Obraz
  Ostatni V postulat odnosi się do porządku, ładu przestrzennego oraz ekologii Będziemy dążyć do: - przygotowania “planu ogólnego” w związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (plan ogólny zastąpi obecne studium) - opracowania nowych standardów zagospodarowania i utrzymania zieleni dla sołectw i osiedli uwzględniając zieleń i retencję jako element projektowanych ciągów komunikacyjnych - będziemy wspierać mieszkańców w modernizacji domowych systemów ogrzewania (poprawa jakości powietrza)- uruchomimy mobilny punkt wsparcia w programie „Czyste Powietrze” - będziemy kontynuować opracowany program dofinansowania modernizacji zabytków dla mieszkańców

Postulat IV - ruszmy z inwestycjami !

Obraz
W sobotni wieczór trochę o inwestycjach, które.... Musimy rozpocząć! Czeka nas trudny rok, rok wielkiej niepewności. Musimy jednak jako samorząd ruszyć z inwestycjami, które są oczekiwane przez lokalną społeczność. Do priorytetów, oprócz działań projektowych, zaliczam dokończenie bazy oświatowej i sportowej — hala sportowa w Krosinku, boisko przy SP Daszewice, boisko na terenie rekreacyjnym w Czapurach, Skatepark. Poza wymienionymi ukończymy rozpoczętą budowę dróg na Osiedle nr 3 "Przy Strzelnicy" w Mosinie, Osiedle Czarnokurz Mosina. Jestem przekonany, że uda nam się rozpocząć nowe inwestycje drogowe, w szczególności w Mieszkańcy Pecnej .

Postulat III - zyskajmy nowoczesną infrastrukturę!

Obraz
  Kolejny postulat odnosi się do mienia komunalnego - zyskajmy nowoczesną infrastrukturę! w ramach zadań w tym obszarze: opracujemy nowe podejście do gminnego budownictwa mieszkaniowego zmodernizujemy oświetlenie uliczne zastosujemy alternatywne/odnawialne źródła energii w budynkach gminnych (świetlica Żabinko, Mieczewo, Borkowice - przystąpimy również do opracowania innych) przygotujemy projekt budowy nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów zakupimy nowe pojazdy dostosowane do potrzeb lokalnych przeprowadzimy audyt obecnych linii autobusowych #Mosina

Postulat II - Urząd, jednostki organizacyjne i spółki gminne

Obraz
Drugi punkt mojego programu wyborczego odnosi się do administracji i spółek z o.o. z udziałem Gminy Mosina - zbudujmy sprawną administrację! Główne działania: - wyznaczenie likwidatora spółki Park Strzelnica z o.o - wprowadzenie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór - odbudowa struktur referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi - opracowanie audytu otwarcia jako podstawy wprowadzanych zmian w obszarze administracji - usprawnienia w zakresie wprowadzanych usług e-administracji #Mosina #Wybory2023

MPZP Mosina - jezioro budzyńskie

Obraz
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Jeziorze Budzyńskim w Mosinie . Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 9 stycznia 2023 r. do 30 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 120, w godzinach pracy Urzędu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 23 stycznia 2023 r. o godzinie 15:30 w sali nr 110 w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pl. 20 Października 1)          Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustaw, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 13

Postulat I - dialog z mieszkańcami oraz wzmocnienie współpracy samorządowej

Obraz
  Niezwykle ważnym punktem mojego programu jest dialog z mieszkańcami oraz wzmocnienie współpracy samorządowej - zachęcam do komentowania i zadawania pytań

Nabór wniosków na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji

Obraz
Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji ogłasza nabór wniosków na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji. Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego składający się z 39 radnych, przedstawicieli młodzieży z Województwa Wielkopolskiego, stanowić będzie organ o charakterze konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym. Kto może zostać Radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: - mieszkaniec województwa wielkopolskiego, który najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2023 roku ukończy 15 lat i nie przekroczy 20 roku życia Termin naboru: 2 stycznia – 28 lutego 2023 roku więcej informacji: https://www.umww.pl/mlodziezowy-sejmik

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Obraz
Wykaz Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2023 r. (stan od 01.01.2023 r.) UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TERMINU WIZYTY tel. 61/8410-797, kom. 572 157 488, e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl W naszej Gminie punkt mieści się w budynku Urzędu Miejskiego ul. Dworcowa 3  Dyżury pełnione są w następujące dni: Poniedziałek: w godz. od 13.00 do 17.00 Wtorek: w godz. od 11.00 do 15.00 Środa, czwartek, piątek:   w godz. od 9.00 do 13.00 Wykaz wszystkich punktów