Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2023

Wywóz odpadów z koszy ulicznych

Obraz
W ostatnim okresie odnotowano wzrost ilości odpadów trafiających do koszy ulicznych przy jednocześnie niezadowalającym poziomie usługi ich opróżniania wykonywanej przez firmę wyłonioną przez gminę w drodze przetargu. W związku z tym gmina podejmuje działania dla poprawy tej sytuacji. Rejestrowane są wszelkie informacje o nierzetelnym wykonywaniu usługi, a w najbliższych dniach będzie miało miejsce spotkanie, którego celem będzie wyegzekwowanie od wykonawcy usługi jej rzetelnej realizacji. Podpisana umowa z firmą FB Serwis wynosi 279 922,40 pln. Firma realizuje usługę od stycznia br.     Odnotowano również, że na Placu 20 Października do koszy ulicznych trafiają odpady wytwarzane przez funkcjonujące na nim podmioty prowadzące handel czy usługi. W związku z tą sytuacją w najbliższym czasie przeprowadzone zostaną przez Straż Miejską kontrole posiadania umów w zakresie odbioru odpadów i faktur przez podmioty prowadzące tu swoje działalności. Doraźnie zainstalowano na Placu 20

Uwaga! Utrudnienia w ruchu na rondzie "pinezka" w Mosinie. 14 - 16 czerwca

Obraz
W związku z koniecznością awaryjnej wymiany i naprawy włazu studni kanalizacyjnej zlokalizowanego w rejonie Ronda „pinezka” - ul. Sowiniecka/Wawrzyniaka/Niezłomnych w dniach 14 – 16 czerwca 2023 r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.       Zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności, za utrudnienia przepraszamy

konsultacje społeczne dotyczące projektu budowy ulic Jarzynowej i Olchowej w Mosinie.

Obraz
Zapraszam na konsultacje społeczne dotyczące projektu budowy ulic Jarzynowej i Olchowej w Mosinie.  Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2023 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej OSiR w Mosinie, ul. Krasickiego 16, Mosina. Na spotkaniu zostaną przedłożone do wglądu plany sytuacyjne.  #konsultacjespołeczne #mosina #gminamosina #inwestycje

Ankieta dotycząca Strategii Rozwoju Gminy 2030+

Obraz
Ankieta dotycząca Strategii Rozwoju Gminy 2030+ Drodzy Mieszkańcy, serdecznie zapraszamy  do udziału w tworzeniu dokumentu jakim jest Strategia Rozwoju Gminy.  Badanie ankietowe rozpoczyna cykl konsultacji społecznych, które pomogą określić kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie będą stawiać przed sobą władze lokalne na najbliższe kilka lat. Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym i śledzenia informacji o postępach prac. Wasz głos jest dla nas ważny. Wszystkie informacje dostępne będą w zakładce Dla mieszkańca->strategia rozwoju. Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem gminy i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców Gminy

mały ale istotny problem...

Obraz
Jak zapewne Państwo zauważyli niektóre kosze uliczne są przepełnione od kilku dni. Wezwaliśmy firmę, która odpowiada za wywóz odpadów z przestrzeni publicznej tj. FB Serwis do natychmiastowej poprawy sytuacji. Oczekuję, że zaległości zostaną nadrobione do piątku. Dodatkowo w zakresie utrzymania porządku w ścisłym centrum podpisaliśmy umowę na utrzymanie czystości w weekendy. W przypadku niewywiązania się z obowiązku będziemy egzekwować działanie wynikające z umowy poprzez zlecenie sprzątania  zastępczego i obciążanie firmy dodatkowymi kosztami. Odbiór opadów z przestrzeni publicznej kosztuje Gminę Mosina 279 922,40 zł, umowa została podpisana na przełomie stycznia/lutego br.

Raport o stanie Gminy – zapraszamy mieszkańców do udziału w debacie

Obraz
  Przedstawiamy Państwu Raport o stanie Gminy Mosina w 2022 roku. Raport przygotowany został na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym i przekazany również, zgodnie z jej zapisami, Radzie Miejskiej w Mosinie. Prezentowany dokument zawiera podsumowanie działalności Burmistrza w roku ubiegłym, informując o realizacji wykonanych zadań.   Od 2019 r. wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mają obowiązek przedstawiania co roku radom gmin oraz mieszkańcom raportu ze swojej działalności. Ten obowiązek nałożyła znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym, razem z innymi zmianami zwiększającymi udział obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Rady gmin rozpatrują raport podczas sesji absolutoryjnej, a nad dokumentem przeprowadza się debatę. Mieszkańcy mogą nie tylko uczestniczyć w takiej sesji, ale też zabrać na niej głos, by wypowiedzieć się w sprawie przedstawionego przez organ wykonawczy raportu - mogą zgłosić do