Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2023

25 stycznia....

Obraz
 pro memoria.... Mroźny czwartek 25 stycznia roku 1945.........  „(…) Mieszkańcy zgromadzeni na rynku w Mosinie powołują z własnej inicjatywy Tymczasowy Komitet Obywatelski, złożony z 14 mieszkańców (Polaków).  Na pierwszym posiedzeniu komitet przyjmuje nazwę Tymczasowego Komitetu Wykonawczego Zarządu Miasta Mosina, komitet wybiera Burmistrza – Macieja NOWACZYKA* oraz wiceburmistrza dr Walentego MURKOWSKIEGO*. Tego samego dnia rozplakatowano odezwę do mieszkańców. Rozpoczyna się proces organizowania miasta od nowa. Mieszkańcy angażują się przy odbudowie organizacyjnej – młyn, mleczarnia, przychodnia zdrowia (…)” Pamięci wszystkich ofiar II Wojny Światowej [*] 🕯🕯🕯 _______________ Kilka słów o ..... * ⚪Śp.. Maciej Nowaczyk (ur. 17.II 1895, zm. 14.I.1966). Był pierwszym po II Wojnie Światowej burmistrzem Mosiny.  Przed wojną pracował w Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych w Poznaniu. W Mosinie mieszkał przy ul. Nowej 4. Utrzymywał kontakty ze środowiskiem niepodległościowym Armii Krajow

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego

Obraz
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego dla terenów przy ul. Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie – część II (południowa). Projekt planu miejsco­wego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 1 lutego 2023 r. do 22 lutego 2023 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 13 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w sali nr 110 w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pl. 20 Października 1; 60-050 Mosina). Rysunek planu - http://bip.um.mosina.pl/.../2023-01galcz2pd-rysunek.pdf tekst uchwały - http://bip.um.mosina.pl/.../wyl.../2023-01galcz2pd-tekst.pdf - prognoza oddziaływania na środowisko http://bip.um.mosina.pl/.../wyloz.../2023-01galcz2pd-pos.pdf

V postulat - porządek, ład przestrzenny oraz ekologia

Obraz
  Ostatni V postulat odnosi się do porządku, ładu przestrzennego oraz ekologii Będziemy dążyć do: - przygotowania “planu ogólnego” w związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (plan ogólny zastąpi obecne studium) - opracowania nowych standardów zagospodarowania i utrzymania zieleni dla sołectw i osiedli uwzględniając zieleń i retencję jako element projektowanych ciągów komunikacyjnych - będziemy wspierać mieszkańców w modernizacji domowych systemów ogrzewania (poprawa jakości powietrza)- uruchomimy mobilny punkt wsparcia w programie „Czyste Powietrze” - będziemy kontynuować opracowany program dofinansowania modernizacji zabytków dla mieszkańców

Postulat IV - ruszmy z inwestycjami !

Obraz
W sobotni wieczór trochę o inwestycjach, które.... Musimy rozpocząć! Czeka nas trudny rok, rok wielkiej niepewności. Musimy jednak jako samorząd ruszyć z inwestycjami, które są oczekiwane przez lokalną społeczność. Do priorytetów, oprócz działań projektowych, zaliczam dokończenie bazy oświatowej i sportowej — hala sportowa w Krosinku, boisko przy SP Daszewice, boisko na terenie rekreacyjnym w Czapurach, Skatepark. Poza wymienionymi ukończymy rozpoczętą budowę dróg na Osiedle nr 3 "Przy Strzelnicy" w Mosinie, Osiedle Czarnokurz Mosina. Jestem przekonany, że uda nam się rozpocząć nowe inwestycje drogowe, w szczególności w Mieszkańcy Pecnej .

Postulat III - zyskajmy nowoczesną infrastrukturę!

Obraz
  Kolejny postulat odnosi się do mienia komunalnego - zyskajmy nowoczesną infrastrukturę! w ramach zadań w tym obszarze: opracujemy nowe podejście do gminnego budownictwa mieszkaniowego zmodernizujemy oświetlenie uliczne zastosujemy alternatywne/odnawialne źródła energii w budynkach gminnych (świetlica Żabinko, Mieczewo, Borkowice - przystąpimy również do opracowania innych) przygotujemy projekt budowy nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów zakupimy nowe pojazdy dostosowane do potrzeb lokalnych przeprowadzimy audyt obecnych linii autobusowych #Mosina

Postulat II - Urząd, jednostki organizacyjne i spółki gminne

Obraz
Drugi punkt mojego programu wyborczego odnosi się do administracji i spółek z o.o. z udziałem Gminy Mosina - zbudujmy sprawną administrację! Główne działania: - wyznaczenie likwidatora spółki Park Strzelnica z o.o - wprowadzenie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór - odbudowa struktur referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi - opracowanie audytu otwarcia jako podstawy wprowadzanych zmian w obszarze administracji - usprawnienia w zakresie wprowadzanych usług e-administracji #Mosina #Wybory2023

MPZP Mosina - jezioro budzyńskie

Obraz
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Jeziorze Budzyńskim w Mosinie . Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 9 stycznia 2023 r. do 30 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 120, w godzinach pracy Urzędu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 23 stycznia 2023 r. o godzinie 15:30 w sali nr 110 w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pl. 20 Października 1)          Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustaw, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 13

Postulat I - dialog z mieszkańcami oraz wzmocnienie współpracy samorządowej

Obraz
  Niezwykle ważnym punktem mojego programu jest dialog z mieszkańcami oraz wzmocnienie współpracy samorządowej - zachęcam do komentowania i zadawania pytań

Nabór wniosków na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji

Obraz
Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji ogłasza nabór wniosków na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji. Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego składający się z 39 radnych, przedstawicieli młodzieży z Województwa Wielkopolskiego, stanowić będzie organ o charakterze konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym. Kto może zostać Radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: - mieszkaniec województwa wielkopolskiego, który najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2023 roku ukończy 15 lat i nie przekroczy 20 roku życia Termin naboru: 2 stycznia – 28 lutego 2023 roku więcej informacji: https://www.umww.pl/mlodziezowy-sejmik

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Obraz
Wykaz Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2023 r. (stan od 01.01.2023 r.) UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TERMINU WIZYTY tel. 61/8410-797, kom. 572 157 488, e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl W naszej Gminie punkt mieści się w budynku Urzędu Miejskiego ul. Dworcowa 3  Dyżury pełnione są w następujące dni: Poniedziałek: w godz. od 13.00 do 17.00 Wtorek: w godz. od 11.00 do 15.00 Środa, czwartek, piątek:   w godz. od 9.00 do 13.00 Wykaz wszystkich punktów